Posted in Pengetahuan Am

Budaya Kerja….Pencapaian Diutamakan

Konsep Budaya Kerja Pencapaian Diutamakan merangkumi tiga aspek penting iaitu :

a) Cara berfikir dan Pemikiran

Penjawat awam perlu berminda positif, rasional dan bijaksana supaya dapat memberi kebaikan dan kesejahteraan diri serta orang lain. Pemikiran ini mempunyai elemen-elemen berikut :

i. Minda Disiplin – Penguasaan kepada disiplin ilmu sains, matematik, sejarah atau sekurang-kurang satu disiplin ilmu. Ilmu itu akan dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan dan kehidupan.

ii. Minda Sintesis – Kemampuan untuk mengintegrasikan idea dan pelbagai disiplin kepada konsep yang mudah difahami dan idea itu dapat disampaikan kepada orang lain.

iii. Minda Mencipta – Kemampuan untuk mengolah dan menjelaskan permasalahan atau fenomena kepada pendekatan baru yang lebih baik.

iv. Minda Menghormati – Kesedaran dan penghargaan terhadap keunikan individu yang mempunyai potensi diri, nilai dan cara hidup yang berbeza.

v. Minda Beretika – Kemampuan untuk mematuhi, mengikuti dan menunaikan setiap peranan sebagai seorang insan sama ada di tempat kerja atau dalam masyarakat.

b) Cara berasa dan Menghayati

Seseorang itu haruslah mempunyai kebolehan memahami serta mengurus emosinya dan emosi orang lain. Hasil kebolehan tersebut, seseorang itu berupaya memenuhi tuntutan perkhidmatan berkualiti yang diinginkan oleh organisasinya. Seterusnya ia dapat meningkatkan lagi hubungan peribadi dan iterpersonal ketika menyampaikan perkhidmatan.

c) Cara bertindak dan Berperilaku

Seseorang penjawat awam memperlihatkan perlakuan dan amalan baik serta terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Mereka juga perlu mempunyai sikap ingin tahu dan mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan.

Dipetik dari : SPP Bil. 12/2009 – Pelaksanaan Aplikasi Psikologi : Budaya Kerja Pencapaian diutamakan

Posted in Pengetahuan Am

Tahukah Anda ?

Program Pembimbing Rakan Sekerja

Program ini berkonsepkan rakan membantu rakan dengan memupuk semangat berpasukan, keakraban, keharmonian dan saling menghormati potensi masing-masing. Ia juga merupakan pembentukan kelompok sokongan kepada pegawai yang dikenalpasti di bawah Program Penilaian Pekerja dan diketuai fasilitator yang telah dilatih untuk mengendalikan program ini.

Dipetik dari : PP Bil. 18/2005 – Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam